Tất cả sản phẩm

20 sản phẩm
 Phòng Karaoke 102 - 103 - 202 - 203 - 302 - 303 - 402
 Phòng Karaoke 102 - 103 - 202 - 203 - 302 - 303 - 402

Phòng Karaoke 102 - 103 - 202 - 203 - 302 - 303 - 402

 Phòng Karaoke 7777
 Phòng Karaoke 7777

Phòng Karaoke 7777

 Phòng Karaoke 9999

Phòng Karaoke 9999

 Phòng Karaoke 8888
 Phòng Karaoke 8888

Phòng Karaoke 8888

 Phòng Karaoke 101 - 201 - 301 - 401
 Phòng Karaoke 101 - 201 - 301 - 401

Phòng Karaoke 101 - 201 - 301 - 401

 Phòng Karaoke 1111 - 2222 - 3333 - 4444
 Phòng Karaoke 1111 - 2222 - 3333 - 4444

Phòng Karaoke 1111 - 2222 - 3333 - 4444

 Phòng Party Lớn

Phòng Party Lớn

 Phòng Party Nhỏ 666

Phòng Party Nhỏ 666

 Phòng Super Vip 7 - Vip 5 - Vip 10 - Vip 11
 Phòng Super Vip 7 - Vip 5 - Vip 10 - Vip 11

Phòng Super Vip 7 - Vip 5 - Vip 10 - Vip 11

 Phòng Vip Lớn - Vip 1 - Vip 2 - Vip 6 - Vip 9
 Phòng Vip Lớn - Vip 1 - Vip 2 - Vip 6 - Vip 9

Phòng Vip Lớn - Vip 1 - Vip 2 - Vip 6 - Vip 9

 Phòng Vip Nhỏ - Vip 3 - Vip 4
 Phòng Vip Nhỏ - Vip 3 - Vip 4

Phòng Vip Nhỏ - Vip 3 - Vip 4

 Phòng Party Lớn
 Phòng Party Lớn

Phòng Party Lớn

 Phòng Party Nhỏ
 Phòng Party Nhỏ

Phòng Party Nhỏ

 Phòng Vip Lớn 203

Phòng Vip Lớn 203

 Phòng Vip Nhỏ 202

Phòng Vip Nhỏ 202

 Phòng Super Vip 201

Phòng Super Vip 201

 Phòng Super Vip 101

Phòng Super Vip 101

 Phòng Party Vip 999

Phòng Party Vip 999

 Phòng Karaoke Party Nhỏ

Phòng Karaoke Party Nhỏ

 Phòng Karaoke Party lớn

Phòng Karaoke Party lớn